Regulamin

Palma Film Festival 2019

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności zasady zgłaszania filmów do selekcji, pokazów konkursowych podczas Festiwalu Filmowego Palma Film Festival, oraz przyznawania nagród (dalej: „ Regulamin ”).
 2. Organizatorem Palma Film Festival (zwanego dalej Festiwalem lub skróconą formą PFF) jest Stowarzyszenie Kulturalni z siedzibą w Warszawie. wpisane do rejestru stowarzyszeń, (dalej „Organizator”).
 3. Festiwal ma charakter ogólnopolski i jego głównym wydarzeniem jest konkursowy przegląd filmów krótkometrażowych nawiązujących do hasła tegorocznego Festiwalu: „Trwanie”. Głównymi celami Festiwalu są promocja kultury audiowizualnej, rozwój oraz popularyzacja sztuki filmowej, umożliwienie zetknięcia się z podstawami z zakresu kinematografii, upowszechnianie i wyróżnienie twórczości młodych filmowców. Przede wszystkim jednak celem Festiwalu jest integracja i możliwość spotkania się wszystkich członków wspólnot i instytucji młodzieżowych, akademickich, rodzinnych i parafialnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnot Ruchu Światło-Życie, umożliwiająca wymianę doświadczeń i podwyższenie kompetencji filmoznawczych i twórczych.
 4. W ramach Festiwalu organizowany jest Konkurs Filmów Krótkometrażowych Palma Film Festival, zwany dalej „Konkursem Filmowym”. Organizator, obok konkursu, przewiduje pozakonkursowe pokazy specjalne oraz inne wydarzenia towarzyszące.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone autorskie filmy krótkometrażowe o czasie trwania nieprzekraczającym 8 minut (480 sekund), stanowiące odrębną całość artystyczną, które zostały zrealizowane nie wcześniej niż 1 lipca 2018 r . i niepublikowane w Internecie do czasu zakończenia Festiwalu. Produkcja musi nawiązywać do hasła Festiwalu pt. „Trwanie” (dalej: „ Film ”).
 2. Nadesłane filmy powinny być zrealizowane w języku polskim lub opatrzone polskimi napisami, wyświetlającymi się podczas projekcji. Za wgranie napisów do filmu odpowiedzialny jest zgłaszający film do Konkursu Filmowego.
 3. Konkurs Filmowy jest skierowany głównie do członków wszystkich duszpasterstw, wspólnot i instytucji chrześcijańskich w Polsce oraz do twórców indywidualnych. Z uwagi na to, że pierwsze edycje kierowane były wyłącznie do wspólnot Ruchu Światło-Życie, szczególnie zaproszonymi do wzięcia udziału są wspólnoty oazowe. Jednak żadna z grup nie będzie faworyzowana.
 4. Filmy zgłaszane są do konkursu przez Producenta, zwanego dalej „Zgłaszającym”. Producentem może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłasza materiał audiowizualny, zwany dalej „Filmem” do udziału w Konkursie. W imieniu osób niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych filmy zgłaszane są przez ich opiekunów prawnych.
 5. Zgłaszający wyraża zgodę na publiczną prezentację filmu w ramach projekcji konkursowych i innych sekcji festiwalowych, jak również na prezentację filmu oraz kadrów z filmu w telewizji i innych mediach elektronicznych, publikacjach reklamowych, mediach społecznościowych i innych materiałach promocyjnych Organizatora w tym drukach Festiwalu (katalog, program, ulotki, itp.).
 6. Zgłaszający oświadcza, iż dysponuje autorskimi prawami majątkowymi i prawami pokrewnymi do Filmu, umożliwiającymi zgłoszenie filmu na Festiwal oraz wyświetlanie go podczas Festiwalu oraz jest podmiotem uprawnionym do upubliczniania Filmu.
 7. Zgłaszający oświadcza, że jest uprawniony do dokonania zgłoszenia i udzielenia Organizatorowi określonej w Regulaminie licencji do korzystania z filmu i materiałów towarzyszących, tj. że przysługują jej wszelkie prawa autorskie i prawa pokrewne (producenckie, wykonawcze) lub jest upoważniony przez dysponenta tych praw do działania w jego imieniu i na jego rzecz w zakresie objętym zgłoszeniem.
 8. Warunkiem zakwalifikowania filmu do konkursu jest udzielenie Organizatorowi przez podmiot uprawniony stosownej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z Filmu na potrzeby Konkursu w sposób określony w Regulaminie i w stosownym czasie umożliwiającym udział filmu w Konkursie oraz umieszczenia filmu na festiwalowym kanale YouTube w celu promocji Festiwalu.
 9. Zgłaszający (odpowiednio ich opiekunowie prawni) zgłoszonych materiałów ponoszą odpowiedzialność za:
  • naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich i danych osobowych zawartych w filmie/filmach
  • treści zawarte w materiałach naruszające dobra osobiste, prawa autorskie lub dane osobowe
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Filmu w wyniku selekcji, w wypadku uprawnionego podejrzenia, iż zgłoszony Film narusza prawa autorskie, prawa pokrewne lub dobra osobiste osób trzecich.
 11. W sytuacji wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych przysługujących jej do Filmu lub poszczególnych jego elementów albo też jej dóbr osobistych wobec Organizatora, Zgłaszający zobowiązany jest do naprawienia poniesionej przez Organizatora szkody i pokrycia wszelkich kosztów związanych z podniesionymi roszczeniami, zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

§ 3 SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ

 1. Termin przyjmowania zgłoszeń kończy się z dniem 21 maja 2019 r. (decyduje data otrzymania Pakietu zgłoszeniowego przez Organizatora).
 2. Na pakiet zgłoszeniowy uprawniający do udziału w Konkursie składa się:
  • prawidłowo wypełniona karta zgłoszeniowa dostępna online na stronie internetowej: http://palmafilmfestival.pl/
  • kopia Filmu w wersji 2D, najlepiej w formacie MP4 (preferowane), minimalnie 720p (rozdzielczość 1280x720), lub odnośnik do wideo lub miejsca zapisu. Dostarczenie filmu w formacie, którego Organizator nie będzie w stanie odtworzyć, skutkuje wezwaniem autora do przekazania go w innym, uzgodnionym formacie.
  • fotografia autora/autorów filmu w formie cyfrowej (rozdzielczość 1000x1000 pix.).
  • Pakiety zgłoszeniowe są składane: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: palmafilmfestival@gmail.com.
  • w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest złożenie pakietu osobiście do Organizatora lub przesłanie nośnika z filmem pocztą (po uprzedniej konsultacji).
 3. Jeżeli Zgłaszający nie ukończył 18. roku życia, do Pakietu zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę rodziców (opiekunów prawnych) Zgłaszającego na udział w Konkursie.
 4. Każdy Zgłaszający może zgłosić maksymalnie jeden film.
 5. Kwalifikacją konkursową objęte są wyłącznie Filmy zgłoszone w terminie i na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Organizator przygotowuje kalendarz projekcji podczas Festiwalu.
 7. Nadesłane Filmy zostają włączone do Archiwum Festiwalowego.
 8. Z udziału w Konkursie wyłączeni są:
  Koordynatorzy Festiwalu – Koordynator główny, koordynator ds. Konkursu, koordynator ds. Sponsorów i Partnerów, koordynator ds. Promocji, koordynator ds. Logistyki; członkowie Festiwalowej Komisji Selekcyjnej oraz członkowie Jury Festiwalu.

§ 4 SELEKCJA

 1. Filmy zgłoszone do Konkursu zostaną poddane selekcji przez Komisję Selekcyjną wyłonioną przez Organizatora. O dopuszczeniu zgłoszonego Filmu do udziału w projekcjach konkursowych decyduje Organizator na wniosek Komisji Selekcyjnej.
 2. Poziom techniczny dostarczonych kopii filmów będzie jednym z kryteriów ich kwalifikacji do Konkursu. Komisja Selekcyjna może przyjąć zgłoszony Film niespełniający parametrów technicznych w przypadku nadzwyczajnych wartości artystycznych Filmu.
 3. Organizator na potrzeby pokazów festiwalowych zastrzega sobie prawo do skonwertowania dostarczonych materiałów do standardu przyjętego przez kino lub urzadzenia obsługujące Festiwal.
 4. Zgłaszający, których Filmy zostaną zakwalifikowane do Konkursu, zostaną o tym poinformowani drogą elektroniczną.

§ 5 NAGRODY

 1. Filmy oceniać będzie w zależności od kategorii: niezależne Jury powołane przez Organizatora (dalej: „Jury” ), lub publiczność festiwalu. Skład Jury zostanie ogłoszony w osobnym komunikacie ogłoszonym poprzez socialmedia festiwalowe jednak w jego składzie znajdować się będzie przynajmniej dwóch przedstawicieli partnerskiego dla festiwalu portalu chrześcijańskiego „Pod Tamaryszkiem”.
 2. Jury Festiwalu może przyznać następujące nagrody główne:
  • Nagrodę za najlepszy film: Złoty Tamaryszek
  • Nagrodę za najlepszą rolę: Złoty Kokos
  • Nagrodę specjalną, przyznaną ze względu na szczególną wartość artystyczną, walory promocyjne, zaangażowanie bądź inne wartości specjalne: Złoty Daktyl
 3. Publiczność zgromadzona na Sali oraz biorąca udział w głosowaniu internetowym przyzna dodatkowo: Nagrodę Publiczności: Złota Palma.
 4. W uzgodnieniu z Organizatorem mogą być przyznane nagrody pozaregulaminowe, fundowane przez osoby prywatne, instytucje i organizacje.
 5. Werdykt Jury oraz wynik głosowania publiczności zostanie ogłoszony podczas uroczystej gali kończącej Festiwal. Werdykt Jury oraz wyniki głosowania publiczności są ostateczne i niepodważalne.
 6. Jury może zrezygnować z przyznania nagrody w dowolnej, przewidzianej przez regulamin kategorii.

§ 6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania (w tym także ich usunięcia).
 3. Zgoda na powierzenie Organizatorowi przetwarzania danych osobowych jest niezbędna w celu zakwalifikowania Filmu do udziału w Konkursie, a jej wycofanie powoduje wycofanie Filmu z udziału w Konkursie.

§ 7 UWAGI KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. W sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje Organizator Festiwalu.
 2. Informacji o Festiwalu udziela Organizator. Pytania prosimy kierować na adres: palmafilmfestival@gmail.com
 3. Organizator może odmówić przyjęcia filmu do Konkursu lub z niego wycofać, jeżeli uzna, że zaistniały jakiekolwiek okoliczności uchybiające niniejszemu regulaminowi, a w szczególności jeżeli zgłaszany film narusza dobre obyczaje, pozostaje w sprzeczności z wartościami Festiwalu lub narusza prawa autorskie, majątkowe i osobiste osób trzecich.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną zamieszczone na stronie Festiwalu: http://palmafilmfestival.pl/
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.